All posts by antoinne at imk.nl

Lichte opleving starters in derde kwartaal

Het aantal starters groeide in het derde kwartaal met 0,9% ten opzichte van 2013. Een kleine trendbreuk vergeleken met de krimp die in de eerste twee kwartalen werd genoteerd. Toch lijkt deze opleving niet structureel. Over geheel 2014 zal het aantal starters licht dalen en ook in 2015 zet deze trend door. Dit meldt ING het kwartaalbericht Startes.

Werkwijzer Parttime ondernemers

Welke voordelen heeft het voor gemeenten om klanten met een uitkering toe te staan parttime ondernemer te worden? En wat hebben klanten er zelf bij te winnen? Hoe zorg je ervoor dat de uitvoering op rolletjes loopt? Dit zijn vragen die gemeenten moeten beantwoorden wanneer ze een regeling voor parttime ondernemers opzetten. Deze werkwijzer helpt hen om dat methodisch aan te pakken.

Jurisprudentie: Belastingwetgeving en definitieve vaststelling van een verleende periodieke uitkering

Het Gerechtshof Den Haag heeft onlangs een uitspraak gedaan in de al langer slepende discussie rondom het vraagstuk in welk jaar een omgezette periodieke uitkering tot het belastbaar inkomen moet worden gerekend of dat het eventueel gezien moet worden als bijzonder inkomen in enig jaar. Het antwoord wordt uitvoerig gemotiveerd. Hoewel het een uitspraak is van een gerechtelijke instantie in tweede aanleg en niet de hoogste gerechtelijke en adviserende instantie voor dergelijke of soortgelijke rechtsvragen (de Hoge Raad en/of de Raad van State), geeft de uitspraak wel meer houvast.

Markt voor mkb-financiering kent verschillende structurele knelpunten, nieuwe financiers en financieringsvormen zijn nodig

Verschillende vormen van marktfalen gaan ten koste van de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf (mkb). De financieringsknelpunten vragen om een brede en structurele aanpak. Het is gewenst dat mkb-bedrijven minder afhankelijk worden van kredietverlening door banken. Andere aanbieders zijn nodig om het mkb van meer risicodragend vermogen te voorzien. Daarvoor moeten wel informatieknelpunten en schaalnadelen worden aangepakt. Deze vormen van marktfalen spelen vooral bij de kleinste mkb-bedrijven.

Dat stelt de Commissie Sociaal-Economische Aangelegenheden (SEA) van de SER in een rapport over de financiering van het mkb. De SEA stelt vast dat een veelomvattende beleidsagenda nodig is om het mkb een goed toekomstperspectief te bieden.

Economisch klimaat in de Rotterdamse regio Groot-Rijnmond verbetert langzaam

Het economisch klimaat in de Rotterdamse regio Groot-Rijnmond verbetert langzaam. Waar de internationale handel de kar vorig jaar niet alleen kon trekken, is nu sprake van breder herstel. Tegelijkertijd staat het sein nog niet op alle fronten op groen. Zo laat de industrie een verdeeld beeld zien en vormt de afkoelende Duitse economie een risico. Volgend jaar leveren de consumptieve bestedingen weer een bijdrage en rekent het ING Economisch Bureau per saldo op een licht aantrekkende groei.