Jurisprudentie: Belastingwetgeving en definitieve vaststelling van een verleende periodieke uitkering

Het Gerechtshof Den Haag heeft onlangs een uitspraak gedaan in de al langer slepende discussie rondom het vraagstuk in welk jaar een omgezette periodieke uitkering tot het belastbaar inkomen moet worden gerekend of dat het eventueel gezien moet worden als bijzonder inkomen in enig jaar. Het antwoord wordt uitvoerig gemotiveerd. Hoewel het een uitspraak is van een gerechtelijke instantie in tweede aanleg en niet de hoogste gerechtelijke en adviserende instantie voor dergelijke of soortgelijke rechtsvragen (de Hoge Raad en/of de Raad van State), geeft de uitspraak wel meer houvast.

Markt voor mkb-financiering kent verschillende structurele knelpunten, nieuwe financiers en financieringsvormen zijn nodig

Verschillende vormen van marktfalen gaan ten koste van de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf (mkb). De financieringsknelpunten vragen om een brede en structurele aanpak. Het is gewenst dat mkb-bedrijven minder afhankelijk worden van kredietverlening door banken. Andere aanbieders zijn nodig om het mkb van meer risicodragend vermogen te voorzien. Daarvoor moeten wel informatieknelpunten en schaalnadelen worden aangepakt. Deze vormen van marktfalen spelen vooral bij de kleinste mkb-bedrijven.

Dat stelt de Commissie Sociaal-Economische Aangelegenheden (SEA) van de SER in een rapport over de financiering van het mkb. De SEA stelt vast dat een veelomvattende beleidsagenda nodig is om het mkb een goed toekomstperspectief te bieden.

Economisch klimaat in de Rotterdamse regio Groot-Rijnmond verbetert langzaam

Het economisch klimaat in de Rotterdamse regio Groot-Rijnmond verbetert langzaam. Waar de internationale handel de kar vorig jaar niet alleen kon trekken, is nu sprake van breder herstel. Tegelijkertijd staat het sein nog niet op alle fronten op groen. Zo laat de industrie een verdeeld beeld zien en vormt de afkoelende Duitse economie een risico. Volgend jaar leveren de consumptieve bestedingen weer een bijdrage en rekent het ING Economisch Bureau per saldo op een licht aantrekkende groei.

Global Entrepreneurship Monitor: Aantal ondernemers gedaald maar nog steeds op hoog niveau

Het aantal ondernemers in Nederland is gedaald van 10,3% van de volwassen bevolking in 2012 naar 9,3% in 2013. Het percentage ondernemers ligt echter nog steeds ruim boven het gemiddelde van hoogontwikkelde landen. Onder hoogontwikkelde EU-landen heeft Nederland zelfs het hoogste percentage ondernemerschap.

Nederland scoort relatief hoog op ondernemerschap in de leeftijdscategorie 25-34 jaar en onder mensen met een universitaire opleiding. Dit en meer blijkt uit het Nederlandse rapport van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) dat door Panteia/EIM is gepubliceerd.