Wijziging van bedragen genoemd in de IOAW en IOAZ

In de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) zijn de netto bedragen opgenomen waaraan de op grond van artikel 5 van de IOAW en IOAZ door de minister vast te stellen grondslagen netto gelijk dienen te zijn. De genoemde bedragen dienen te worden aangepast met ingang van de dag waarop het netto minimumloon en het netto minimumjeugdloon wijzigen, zonder de daarin begrepen aanspraak op vakantietoeslag. Aangezien met ingang van 1 juli 2014 het bruto minimumloon met 0,65% wordt verhoogd, dienen de in de IOAW en de IOAZ genoemde netto bedragen eveneens te worden aangepast.

IMK Helpdesk Normenlijsten

In deze IMK Helpdesk normenlijsten hebben wij voor geregistreerde gebruikers een samenvatting vastgelegd van de meest voorkomende normen op het gebied van de Wet werk en Bijstand (WWB), het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) en de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz).