Onderzoek: Inkomsten uit werk en toch een langdurig laag inkomen, kenmerken en verklaringen

Uit onderzoek is al veel bekend over armoede in Nederland. Er zijn cijfers over huishoudens met inkomsten uit werk die desondanks toch arm zijn en daarnaast zijn er cijfers over huishoudens die langdurig arm zijn. Er is echter nog weinig bekend over de combinatie huishoudens met werk die langdurig arm zijn. Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS (CBSCvB) heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzocht hoe de groep werkenden met een langdurig laag inkomen is samengesteld en welke factoren een (bepalende) rol spelen bij het  langdurig lage inkomen van deze groep.

Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op

Meer dan de helft van de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) bouwt geen pensioen op. De belangrijkste redenen hiervoor zijn hoge kosten en een gebrek aan voldoende financiële middelen. Een derde van de ondervraagde ondernemers verwacht in de toekomst onvoldoende pensioeninkomen te hebben. Dit blijkt uit een gezamenlijke enquête van het  ING Economisch Bureau en ZZP Barometer onder 1.050 zelfstandigen.

SZW: Neerwaartse aanpassing macrobudget 2014 verwacht

Het macrobudget voor de gebundelde uitkering op grond van artikel 69 van de Wet werk en bijstand (WWB) voor 2014 is voorlopig vastgesteld in september 2013. Rond de zomer wordt een nader voorlopig budget bekendgemaakt. In september zal het budget voor 2014 definitief worden vastgesteld. Volgens de huidige inzichten zal het macrobudget voor 2014 omlaag gaan. Omdat het naar verwachting om een substantiële bijstelling gaat, worden gemeenten hier -voorafgaand aan de bekendmaking van het nader voorlopig budget- nu reeds door het Gemeenteloket op geattendeerd zodat zij hiermee tijdig rekening kunnen houden.

Nederlandse staat moet vrouwelijke zzp’ers die tussen 2004 en 2008 zwanger waren, compenseren

20.000 Nederlandse zelfstandig ondernemende vrouwen hebben recht op zwangerschapsverlof uitkering. Dat is de uitspraak van het Comité dat gaat over de naleving van het VN Vrouwenverdrag (CEDAW) dat Nederland in 1991 ondertekende. De Nederlandse Staat moet zwangere zelfstandige zonder uitkering compenseren. Dat is in het kort de strekking van de uitspraak van het CEDAW Comité van dat deze week werd gepubliceerd. Aldus het Proefprocessenfonds Clara Wichmann.

Opnieuw minder nieuwe schuldsaneringen

In 2013 zijn 12,3 duizend personen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, 10 procent minder dan in 2012. De daling betrof voornamelijk particulieren. Het aantal toelatingen van particulieren daalde met bijna 12 procent, terwijl het aantal toegelaten zelfstandig ondernemers met 3 procent afnam. Na een aantal jaren van stijging daalt het aantal schuldsaneringen sinds 2012. Drie kwart van de schuldsaneringen eindigt na ruim 3 jaar schuldenvrij. Aldus het CBS.