informatio.nl

antoinne sterk (aggregated)

Month: December 2013 Page 1 of 4

Yardbird (updated to “Parker”)

Grote verschillen inkomens land- en tuinbouw

Voor de totale land- en tuinbouw wordt voor 2013 een inkomen uit bedrijf geraamd van gemiddeld 42.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (oaje). Dit is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar. Opvallend zijn de grote inkomensverschillen tussen de sectoren … Lees verder

ING regiovisie 2014: Economische groei in de meeste provincies

In 2014 groeit de economie in de meeste provincies, maar er is van dalende werkloosheid nog geenszins sprake. Het herstel op de arbeidsmarkt loopt achter op dat van de conjunctuur. Hierdoor zullen ook in 2014 nog vele banen verdwijnen, vooral … Lees verder

Herziening van de bedragen en vaststelling van de grondslagen, genoemd in de IOAW, IOAZ en het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten met ingang van 1 januari 2014

In de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) zijn de netto bedragen opgenomen waaraan de op grond van artikel 5 van de IOAW en IOAZ vast … Lees verder

Wijziging van de bedragen en een percentage genoemd in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 met ingang van 1 januari 2014

Gelet op artikel 60, eerste lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) worden de in de artikelen 3, 20, 22, 24, 25 en 26 van dit besluit genoemde bedragen herzien met ingang van 1 januari van elk kalenderjaar, met … Lees verder

Page 1 of 4

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén